• Δηλώνω ότι συμμετέχω στην ανωτέρω δραστηριότητα έχοντας ακριβή επίγνωση του θεωρητικού, δυνητικού κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος και δηλώνω επίσης ότι αναλαμβάνω δια του παρόντος με τη βούλησή μου την ευθύνη για το σύνολο των κινδύνων βλάβης μου που σχετίζονται με τη συμμετοχή μου στην ως άνω δραστηριότητα, καθώς και για κάθε βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους η συμμετοχή μου στην δραστηριότητα αυτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των κινδύνων βλάβης που συνδέονται με αυτή, προβλεπόμενων ή απρόβλεπτων.
  • Κατανοώ και συμφωνώ ότι ούτε η ως άνω εταιρεία , ούτε οι διευθύνοντες αυτήν, ούτε τα στελέχη της ,οι εργαζόμενοι σε αυτήνή, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος πιθανός εμπλεκόμενος, εργαζόμενος ή εθελοντής (εφεξής αναφέρονται ως “Απαλλασσόμενα Πρόσωπα”), μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ποσοστό για τη βλάβη που θεωρητικά μπορεί να προκύψει στον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους κληρονόμους ή εξουσιοδοτούμενους μου, ή τρίτους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα, ειμή μόνον εάν κάποιος εκ των ανωτέρω ενεργήσει με δόλο.
  • Δηλώνω, ότι ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι κληρονόμοι ή οι εξουσιοδοτούμενοί μου, έχουν δικαίωμα απαίτησης από τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα, και δεν θα ασκήσουν αγωγή ή μήνυση εναντίον των Απαλλασσομένων Προσώπων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα.
  • Δηλώνω ότι παραιτούμαι από κάθε αξίωσή μου έναντι των Απαλλασσομένων Προσώπων από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα, οφειλομένη σε οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας των Απαλλασσομένων Προσώπων.
    Δεσμεύομαι να διατηρήσω τη σωματική μου ακεραιότητα, να έχω τεταμένη την προσοχή μου στις υποδείξεις των υπευθύνων και απαλλάσσω τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης υλικής ζημιάς ή σωματικής βλάβης που προκαλώ σε τρίτο πρόσωπο, εξαιτίας της συμμετοχής μου στην ανωτέρω δραστηριότητα.